Strona : Fundacja

Udostępnij

Fundacja

Fundacja Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek
ul. Sportowa 2
42-500 Będzin
tel. +48 32  762 28 55, kom. +48  694 84 05 09
fax +48 32 762 28 56
NIP:6252266249    REGON: 278339310    KRS: 0000222597
NR KONTA: ING BANK ŚLĄSKI o/BĘDZIN 75 1050 1227 1000 0022 8646 6335

 

ZARZĄD FUNDACJI

ks. Piotr Pilśniak – Prezes zarządu

Wioletta Adamczyk – Członek zarządu

Grażyna Cuber – Członek Zarządu

 


 

Statut fundacji


Rozdział I –
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Fundacja pod nazwą: Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w skrócie OFKiP zwana dalej „Fundacją” działa na podstawie ustawy z dnia 06 kwietnia 1984r. o fundacjach /Dz. U. Nr 46 z 1991r., poz. 203 z późniejszymi zmianami/.

 

§ 2

Fundacja ustanowiona została aktem notarialnym sporządzonym w dniu 9 czerwca 2004 roku, w Kancelarii Notarialnej, notariusza Sławomira Olejarczyka w Sosnowcu przy ulicy Rudnej 14, przez księdza Piotra Pilśniaka, zwanego dalej Fundatorem.

§ 3

Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4

Fundacja ma siedzibę w Będzinie, przy ulicy Sportowa Nr 2.

§ 5

Nadzór nad fundacją sprawuje Minister Kultury.

§ 6

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 7

Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 8

Fundacja używać będzie pieczęci o kształcie prostokąta z nazwą i siedzibą.

 

Rozdział II – CELE, ZASADY I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 9

Cele i zasady Fundacji:
1. Propagowanie i prowadzenie działalności naukowej, kulturalnej, oświatowej, szkoleniowej, opiekuńczej i charytatywnej.
2.organizowanie wypoczynku, rajdów rowerowych oraz pielgrzymek, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży
3.Propagowanie i prowadzenie działalności naukowej, kulturowej, oświatowej, szkoleniowej, opiekuńczej i charytatywnej.

§ 10

Realizując cele statutowe Fundacja może zatrudniać pracowników na umowę o pracę lub na podstawie innych umów cywilno-prawnych

§ 11

1. Organizowanie Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek oraz innych festiwali i koncertów,
2. Organizowanie sesji, szkoleń, seminariów, wystaw związanych z tematyką chrześcijańską,
3. Promowanie i organizowanie obozów, wycieczek integracyjnych w duchu chrześcijańskim dla młodzieży i dzieci różnych środowisk społecznych,
4. Prowadzenie działalności wydawniczej,
5. Promowanie i materialne wspomaganie zespołów muzycznych, teatralnych i innych środowisk twórczych,
6. Fundowanie stypendiów i nagród dla twórców wybitnie uzdolnionych,
7. Nawiązywanie kontaktów z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w przedmiocie realizacji celów fundacji,
8. Organizowanie zbiórek publicznych na cele charytatywno-opiekuńcze,
9. Występowanie z wnioskami i propozycjami do władz samorządowych, krajowych i europejskich,
10. Organizację i utrwalenie współpracy z instytucjami i organizacjami prowadzącymi taką samą lub podobną działalność, zgodną z prawem oraz postanowieniami niniejszego Statutu.

Rozdział III – ORGANY FUNDACJI

§ 12

Organem kierującym i reprezentującym Fundację na zewnątrz jest Zarząd składający się z 3 /trzech/ członków na czele z Prezesem.

§ 13

1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Statutu, a w szczególności:
1/ uchwalanie rocznych programów działania Fundacji,
2) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
3) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
4) tworzenie i znoszenie oddziałów, filii, zakładów gospodarczych Fundacji jak również innych jednostek organizacyjnych,
5) powoływanie i odwoływanie osób pełniących funkcje kierownicze w jednostkach organizacyjnych Fundacji, o których mowa w pkt. 4 w tym zatrudnianie ich na umowę o pracę lub innej umowie cywilno – prawnej,
6) zatrudnianie innych niż wymienione osób na podstawie umów cywilno – prawnych,
7) ustalanie wielkości zatrudnienia , zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w Fundacji w działalności statutowej.

§ 14

Uprawnienia pracodawcy względem osób zatrudnionych przez Fundację na umowę o pracę, wykonuje Prezes Zarządu Fundacji.

§ 15

Do ważności oświadczeń woli składanych w imieniu Fundacji, wymagane jest współdziałanie Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu i dwóch Członków Zarządu.

§ 16

Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, przy obecności Członków Zarządu. Każdemu Członkowi przysługuje jeden głos.

§ 17

Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Fundatora.

§ 18

Fundator może zostać członkiem Zarządu.

§ 19

Fundator powołuje pierwszy Zarząd Fundacji na czas nieokreślony w osobach:

Prezes – ks. Piotr Pilśniak
Członkowie:
Grażyna Cuber,
Wioletta Adamczyk

§ 20

Zarząd może upoważnić jednego z Członków do samodzielnego dokonywania czynności określonego rodzaju.

§ 21

Pełnomocników Fundacji ustanawia Zarząd Fundacji

§ 22

Zarząd składa Fundatorowi sprawozdania z półrocznej działalności Fundacji oraz sprawozdanie finansowe na koniec pierwszego kwartału roku następnego.

 

Rozdział IV – MAJĄTEK FUNDACJI

§ 23

Majątek Fundacji stanowią:
1. fundusz założycielski,
2. środki pieniężne oraz inne mienie ruchome oraz nieruchomości nabyte przez Fundacją w czasie jej działania

§ 24

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 25

Fundusz założycielski Fundacji stanowi kwota 5.000,00 zł. /pięć tysięcy złotych/, określona w oświadczeniu o ustanowieniu Fundacji

§ 26

Majątek Fundacji powstaje z:
Darowizn, spadków, subwencji, zapisów i dotacji.
Odsetek ze zdeponowanych w banku funduszy oraz papierów wartościowych,
Z wpływów z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym,
Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
Dochodów z majątku nieruchomego, ruchomego, innych praw majątkowych.

§ 27

Majątek Fundacji służy do realizacji celów statutowych.

§ 28

Majątkiem Fundacji zarządza Zarząd Fundacji.

§ 29

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 30

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji jej celów.
2. Na prowadzenie działalności gospodarczej przeznacza się środki majątkowe w wysokości 1.000,00 zł /jeden tysiąc złotych/.

 

Rozdział V – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 31

Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację jest:
1. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania – PKD 20.5,
2. Działalność wydawnicza – PKD 22.1,
3. Działalność poligraficzna – PKD 22.2,
4. Reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 22.3,
5. Odlewnictwo metali – PKD 27.5,
6. Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków – PKD 28.4,
7. Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 52,
8. Hotele i restauracje – PKD 55,
9. Działalność związana z turystyką – PKD 63.3,
10. Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 70.11,
11. Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 71,
12. Informatyka – PKD 72,
13. Reklama – PKD 74.4,
14. Edukacja – PKD 80,
15. Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem – PKD 92,

§ 32

Przychody i koszty działalności gospodarczej ewidencjonowane są odrębnie od majątku Fundacji i podlegają zgłoszeniu we właściwym urzędzie skarbowym.

§ 33

Dochody z działalności gospodarczej służą do realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 34

Podjęcie przez Fundację działalności gospodarczej, nie przewidzianej Statutem, wymaga uprzedniej jego zmiany.

 

Rozdział VI – WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYMI FUNDACJAMI

§ 35

Fundacja może współdziałać z innymi fundacjami na podstawie zawieranych porozumień, które nie mogą naruszać postanowień niniejszego Statutu.

 

Rozdział VII – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36

Decyzję o zmianie Statutu oraz likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.

§ 37

Podejmując decyzje o likwidacji Fundacji, Fundator podejmuje decyzje o przeznaczeniu majątku na cele określone w § 9 Statutu.

Skip to content

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce więcej informacji:

Co to są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?

Do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć jak ludzie używają naszych stron i pomagają w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce

Zobacz>>

Zamknij