Strona : Regulamin

Udostępnij

Regulamin

REGULAMIN

30. Jubileuszowy Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek
im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie

4-28 grudnia 2023 r. – I etap Festiwalu – eliminacje rejonowe

9 stycznia 2024 r. – koncert Inauguracyjny w wykonaniu Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego

11-13 stycznia 2024 r. – Finał Festiwalu

14 stycznia 2024 r. /Koncert Galowy/

Festiwal organizuje powołany w tym celu Komitet Organizacyjny. Kierownictwo Festiwalu tworzą Dyrektor Festiwalu i powołane przez niego Biuro.

I. WARUNKI ZGŁOSZENIA

1. Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek ma formułę konkursu. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla amatorów (dopuszcza się udział dzieci i młodzieży szkół muzycznych I i II stopnia, za wyjątkiem uczniów klas wokalnych). Dolna granica uczestnika to ukończone w roku edycji Festiwalu 6 lat.

W Festiwalu mogą wziąć udział soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, chóry działające w szkołach, domach kultury, parafiach, stowarzyszeniach, organizacjach polonijnych, a także osoby niezrzeszone.

Zgłoszenia do Festiwalu przyjmowane są do dnia 27 listopada 2023 r.

Warunkiem uczestnictwa jest:

– wypełnienie formularza on-line dostępnego na stronie www.mfkip.pl/rejestracja. Jest to jedyna forma zgłoszeń na Festiwal!

– oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu, wyrażenie zgody na przetwarzanie przesłanych danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz załączniku nr 1 i nr 2. a także wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

W formularzu podać należy następujące dane:

– Solista podaje imię i nazwisko, wiek oraz nazwę szkoły/instytucji delegującej

– Zespoły podają:

a) nazwę zespołu

b) rodzaj zespołu (duet, tercet, schola liturgiczna, zespół wokalny, zespół wokalno-instrumentalny, zespół folklorystyczny/regionalny, chór jednorodny, chór mieszany, inny)

c) kategorię wiekową /dzieci – od 6 do 14 lat, młodzież – od 15 do 18 lat, dorośli od 19 lat, kategoria mieszana/ i ilość występujących osób,

– Zarówno soliści jak zespoły podają:

a) repertuar (tytuł utworu, nazwisko i imię kompozytora, nazwisko i imię autora tekstu/opracowania/),

b) imię i nazwisko instruktora/dyrygenta lub opiekuna prawnego

c) rejon I etapu Festiwalu wybrany przez wykonawcę (tylko jeden)

d) dokładne określenie potrzeb technicznych

e) dotychczasowe osiągnięcia,

f) DOKŁADNY adres zwrotny, nr telefonu i e-mail do celów korespondencyjnych,

2. Organizatorzy zapewniają uczestnikom Festiwalu obsługę akustyczną oraz w ramach swoich możliwości instrumenty klawiszowe /pianino, elektroniczny instrument klawiszowy/.

3. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i pobytu uczestnikom Festiwalu.

4. Organizatorzy zapewniają podczas finału festiwalu noclegi w szkołach /należy mieć własny śpiwór i karimatę/ i jeden posiłek gorący dla Wykonawców z miejscowości oddalonych ponad 250 km. od Będzina

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do zaprezentowania trzech dowolnie wybranych kolęd lub pastorałek (soliści i duety dwóch), w tym obowiązkowo jednej tradycyjnej polskiej kolędy lub pastorałki, a ilość wykonywanych zwrotek we wszystkich utworach należy ograniczyć do trzech.

2. Dopuszcza się możliwość wykonania jednej kolędy zagranicznej.

3. Dopuszcza się możliwość udziału w formie zdalnej Wykonawców pochodzących spoza terytorium Polski / forma przesłania nagrania WeTransfer/.

4. Wykonawcy prezentujący świeckie piosenki o tematyce zimowej czy noworocznej będą zdyskwalifikowani.

5. Dopuszcza się możliwość użycia podkładu muzycznego.

6. W kategorii chórów przynajmniej jeden utwór winien być wykonany a cappella.

7. Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut (soliści i duety) lub 15 minut (zespoły i chóry).

8. Po przesłaniu i zarejestrowaniu zgłoszenia zmiana repertuaru możliwa jest jedynie za zgodą organizatorów – przed rozpoczęciem I etapu Festiwalu

9. W czasie przesłuchań finałowych muszą być wykonane kompozycje prezentowane podczas I etapu Festiwalu.

10. Laureaci Grand Prix i I miejsca w poszczególnych kategoriach 29. Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek nie mogą wystąpić w 30. edycji Festiwalu.

11. Uczestnicy finału poprzednich edycji Festiwalu zobowiązani są do zaprezentowania nowego repertuaru.

12. Niezastosowanie się do któregoś z punktów regulaminu powoduje dyskwalifikację.

13. Organizator informuje, iż za wszelkie regulacje prawno-finansowe związane z wykonywanymi utworami (prawo do wykonania, nuty, podkłady muzyczne itp.) wynikające z praw autorskich odpowiadają uczestnicy Festiwalu.

III. PRZEBIEG FESTIWALU

Festiwal składa się z dwóch etapów.

ETAP I: przesłuchania eliminacyjne w rejonach:

Białoruś /zdalnie/, Będzin /13.12/, Bielsko-Biała /12.12/, Białystok /16.12/, Bydgoszcz /7.12/, Częstochowa /13-14.12/, Dąbrowa Górnicza /8.12/, Dębno /9.12/, Dobrodzień /9.12/, Gniezno /16.12/, Goleniów /16.12/, Jarosław /9.12/, Jaworzno /4-8.12/, Katowice /14.12/, Kielce /8-10.12/, Kołobrzeg /8.12/, Kraków /9.12/, Krasnobród /16.12/, Lublin /11-12.12/, Łazy /13.12/, Łomża /28.12/ Łódź /13.12/, Mikołów /13.12/, Nowa Sól /8-9.12/, Olsztyn /12.12/, Ostrowiec Świętokrzyski /8.12/, Racibórz /20.12/, Radom /13-16.12/, Równe /27.12/, Rybnik /12.12/, /Rzym /16.12/, Sanok /13.12/, Tarnowskie Góry /15.12/, Tuchów /21.12/, Warszawa /15.12/, Wilno /9.12/, Wrocław /2.12/, Żytomierz /15-17/.

 

1. Do pierwszego etapu dopuszcza się wszystkich spełniających wymagania formalne (prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia!!)

2. Kandydaci występują w porządku ustalonym przez Biuro lub współorganizatorów Festiwalu.

Finał Festiwalu w Będzinie:

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany Regulaminu celem dostosowania go do przepisów sanitarnych.

9 stycznia 2024 r. – koncert Inauguracyjny w wykonaniu Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego

11-13 stycznia 2024 r. – Finał Festiwalu

14 stycznia 2024 r.Koncert Galowy w hali widowiskowo-sportowej Będzin Arena.

Do II etapu wchodzą najlepsi uczestnicy przesłuchań eliminacyjnych, bez względu
na reprezentowaną kategorię (decyduje ilość uzyskanych punktów) nie więcej jednak niż dwóch przedstawicieli tej samej kategorii. Zachowany zostaje dotychczasowy podział zgłoszeń na rejony eliminacyjne – ilość przyznanych miejsc do finału Festiwalu z każdego rejonu ustalana jest proporcjonalnie do ilości zarejestrowanych Wykonawców.

IV. REGULAMIN JURY

1. W skład jury nie wchodzą osoby związane w jakikolwiek sposób z uczestnikami prezentującymi się w I etapie Festiwalu w danym rejonie.

2. Jury ocenia prezentacje w skali od 1 do 10 punktów za każdy utwór.

3. Oceny członków jury są tajne.

4. Werdykty wydane na podstawie ocen Jury są ostateczne.

5. Jury przesłuchań I etapu Festiwalu nie może dopuścić do finału więcej uczestników niż wynika to z ilości miejsc przyznanych przez Biuro Festiwalu na dany rejon eliminacji.

6. Po I etapie Festiwalu wyniki z przesłuchań eliminacyjnych będą opublikowane na stronie internetowej Festiwalu www.mfkip.pl

7. Jury I etapu Festiwalu w poszczególnych rejonach może przyznać nagrody i wyróżnienia, które nie muszą być jednoznaczne z przejściem do finału Festiwalu.

8. W szczególnych przypadkach jury zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii uczestnikom przesłuchań konkursowych.

V. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1. Powołane przez Organizatorów jury może przyznać:

• GRAND PRIX FESTIWALU,

• trzy nagrody /I, II, III miejsce/ w poszczególnych kategoriach,

• nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie tradycyjnej i współczesnej polskiej kolędy i pastorałki,

• nagrodę za kultywowanie polskiej sakralnej kultury muzycznej na Kresach Wschodnich,

• wyróżnienia w poszczególnych kategoriach.

2. Jury Festiwalu może w oparciu o ostateczną punktację zmienić układ nagród i wyróżnień.

3. Niezależnie od ww. nagród za zgodą Biura Organizacyjnego Festiwalu mogą być ufundowane dodatkowe nagrody specjalne.

4. Nagrody rzeczowe i wyróżnienia zostaną wręczone podczas Koncertu Galowego przesłane pocztą na koszt odbiorcy. Nagrody finansowe organizatorzy będą przekazywali przelewem na wskazane konto po wypełnieniu i przesłaniu deklaracji.

5. Wszyscy uczestnicy I etapu Festiwalu i przesłuchań finałowych otrzymają dyplomy, przesłane pocztą tradycyjną na podany w formularzu adres korespondencyjny.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundacja Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek z siedzibą w 42-500 Będzin, ul. Sportowa 2. NIP 6252266249. Dane kontaktowe administratora danych: tel. +48 694 84 05 09 e-mail: biuro@mfkip.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia konkursu, publikacji informacji o laureatach konkursu na stronie internetowej www.mfkip.pl oraz w mediach. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 lit. f RODO).

Wzór Zgody stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do Regulaminu.

3. Dane osobowe laureatów konkursów oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celu i/lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

5. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, maja prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza lub naruszyło przepisy RODO lub inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, nie jest również warunkiem zawarcia umowy. W przypadku jednak niepodania danych osobowych i niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie nie będzie możliwe wzięcie udziału w konkursie.

7. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób wskazanych w załącznikach do ww. Regulaminu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Załącznik nr 1

Oświadczenie uczestnika / rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 2

Zgoda rodzica /opiekuna prawnego

Zgłoszenia należy nadsyłać do 27 listopada 2023 r. poprzez wypełnienie formularza on-line dostępnego na stronie www.mfkip.pl/rejestracja

Biuro Festiwalu Kolęd i Pastorałek
42-500 Będzin, skrytka pocztowa nr 49
tel.: +48 /32/ 762 28 55
tel. kom. +48 694 84 05 09
fax.: +48 /32/ 762 28 56
e-mail: biuro@mfkip.pl

Załącznik Nr 1
do Regulaminu 30. Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA /OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem 30. edycji Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie, zgadzam się z jego treścią i akceptuję zawarte w nim postanowienia bez zastrzeżeń.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 30. Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie, (dalej: „konkurs”) *moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka przez administratora danych – Fundację Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek z siedzibą w 42-500 Będzin, ul. Sportowa 2, dla celów niezbędnych do *mojego uczestnictwa /uczestnictwa mojego dziecka w konkursie oraz przeprowadzenia i realizacji konkursu, w tym również na publiczną publikację danych osobowych w ogłoszeniu o wynikach konkursu oraz we wszelkich innych informacjach i publikacjach związanych z konkursem, utrwalanie, rozpowszechnianie oraz nieodpłatną i bezterminową publikację *mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka (w materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora konkursu (w tym w materiałach filmowych w szczególności rozpowszechnianie w Internecie, na stronie www.mfkip.pl oraz portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.), udostępnianie w/w danych osobowych podmiotom współpracującym z Administratorem w ramach organizacji konkursu, a także partnerom i podmiotom będącym sponsorami konkursu/fundatorami nagród.

Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju formy elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.

Mój wizerunek/wizerunek mojego dziecka nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.

3. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Oświadczam nadto, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych przez administratora danych oraz prawie dostępu do danych, prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, o prawie o wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
4. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody jest nieodpłatne, nie jest ograniczone ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

Oświadczenie woli ma formę elektroniczną i jest jednoznaczne z podpisaniem przygotowanej treści oświadczenia/zgody poprzez zaznaczenie okienka wyboru podczas rejestracji.

Załącznik nr 2

do Regulaminu 30. Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w 30. edycji Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie,

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem 30. treścią i akceptuję zawarte w nim postanowienia bez zastrzeżeń.

3. Ponoszę całkowitą odpowiedzialność za moje dziecko w czasie drogi na konkurs i z konkursu (dotyczy I i II etapu festiwalu) oraz zapewnię mu opiekę podczas trwania konkursu.

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 30. Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie (dalej: „konkurs”) danych osobowych mojego dziecka przez administratora danych – Fundację Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek z siedzibą w 42-500 Będzin, ul. Sportowa 2, dla celów niezbędnych do uczestnictwa mojego dziecka w konkursie oraz przeprowadzenia i realizacji konkursu, w tym również na publiczną publikację danych osobowych w ogłoszeniu o wynikach konkursu oraz we wszelkich innych informacjach i publikacjach związanych z konkursem, utrwalanie, rozpowszechnianie oraz nieodpłatną i bezterminową publikację wizerunku mojego dziecka w materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora konkursu (w tym w materiałach filmowych w szczególności rozpowszechnianie w Internecie, na stronie www.mfkip.pl oraz portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.), udostępnianie w/w danych osobowych podmiotom współpracującym z Administratorem w ramach organizacji konkursu, a także partnerom i podmiotom będącym sponsorami konkursu/fundatorami nagród. Dla potrzeb konkursu wizerunek mojego dziecka może być użyty do różnego rodzaju formy elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.

Wizerunek mojego dziecka nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.

5. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Oświadczam nadto, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych przez administratora oraz prawie dostępu do danych, prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

6. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody jest nieodpłatne, nie jest ograniczone ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

Oświadczenie woli ma formę elektroniczną i jest jednoznaczne z podpisaniem przygotowanej treści oświadczenia/zgody poprzez zaznaczenie okienka wyboru podczas rejestracji.

Skip to content

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce więcej informacji:

Co to są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?

Do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć jak ludzie używają naszych stron i pomagają w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce

Zobacz>>

Zamknij