REGULAMIN UCZESTNICTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK W BĘDZINIE W OKRESIE PANDEMII COVID-19

W związku z koniecznością zabezpieczenia uczestników wydarzeń przed możliwością zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi procedurami bezpieczeństwa związanymi z reżimem sanitarnym, Fundacja Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek (Organizator) wprowadza niniejszy regulamin, który obowiązuje podczas wydarzeń w dniach 10 stycznia i 16 stycznia br. do odwołania Regulamin sporządzono zgodnie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce opracowanymi przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

1. Uczestnictwo w wydarzeniach oznacza akceptację regulaminu wydarzeń i obowiązek jego przestrzegania. Treść regulaminu dostępna jest w miejscu wydarzenia. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem.

2. Udział w wydarzeniach jest możliwy pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia. Nie może w nich uczestniczyć osoba, która według swojej wiedzy:
a) jest osobą zakażoną lub podejrzewa u siebie zakażenie
b) przebywa na kwarantannie
c) jest pod nadzorem epidemiologicznym.

3. Wzór oświadczenia dostępny będzie w dniu wydarzenia. Można go również pobrać na stronie https://mfkip.pl/wp-content/uploads/2022/01/ankieta-covid-MFKiP.pdf

4. W dniu wydarzenia, przed jego rozpoczęciem, należy oświadczenie wypełnić, podpisać i wrzucić do przygotowanej urny. Organizator zapewni druki oświadczeń oraz możliwość ich wypełnienia przed wejściem na teren wydarzenia.

5. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest przekazanie danych osobowych uczestnika (imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail) pod kątem ewentualnej konieczności ich udostępnienia służbom sanitarnym. Podanie danych osobowych oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez organizatora zgodnie z polityką RODO przez okres 2 tygodni od wydarzenia.

6. Pracownicy Ochrony zastrzegają sobie możliwość odmówienia wstępu na teren wydarzenia osobom, u których widoczne są symptomy wskazujące na możliwość zakażenia (kaszel, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie, podwyższona temperatura)

7. Na terenie wydarzenia obowiązuje zakrywanie ust i nosa.

8. Uczestnik wydarzeń artystycznych ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej i ich stosowania przez cały czas przebywania na terenie wydarzenia poprzez zakrycie ust i nosa. Brak stosowania się do tych reżimów spowoduje, że uczestnik zostanie poproszony o zastosowanie się do powyższych obowiązków, a w przypadku dalszego uchylenia zostanie poproszony o opuszczenie terenu wydarzenia.

9. Akceptowane są jedynie maseczki, nie można stosować przyłbic, szalików, itp.

10. Przed wejściem na teren wydarzenia konieczna jest dezynfekcja rąk, płyn do dezynfekcji dostępny jest na terenie wydarzenia.

11. Materiały ochrony osobistej należy wyrzucać do odpowiednio oznaczonych pojemników.

12. Pracownicy Ochrony są wyposażeni w środki ochrony osobistej.

13. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania wymogów i zasad obowiązujących na terenie wydarzenia, a także do wykonywania poleceń pracowników Organizatora.

14. Zaleca się zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego przy korzystaniu z toalet, tak w zakresie korzystania z samych pomieszczeń, jak i oczekiwania na dostęp do pomieszczeń (zachowanie 1,5 metrowego odstępu).

15. Zaleca się zapoznanie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce

16. Zasady uczestnictwa w wydarzeniach i przebywania na terenie Hali widowiskowo-sportowej
Będzin ARENA mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.

17. Organizator ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie zachowującej się niezgodnie z ustalonymi zasadami, w tym w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających.

 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA
WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK W BĘDZINIE W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

ANKIETA EPIDEMIOLOGICZNA COVID-19

Proszę wypełnić drukowanymi literami:

IMIĘ NAZWISKO

TELEFON

E-MAIL

(zakreślić właściwe)

 

Oświadczam, że jestem osobą:

ZASZCZEPIONĄ

NIEZASZCZEPIONĄ

 

Oświadczam, że

JESTEM

NIE JESTEM poddany/a kwarantannie, nadzorowi sanitarnemu

 

Oświadczam, że w ciągu ostatnich 14 dni

MIAŁEM/AM

NIE MIAŁEM/AM

bezpośredniego kontaktu z osobą z potwierdzonym zakażeniem COVID-19

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w celach związanych z obostrzeniami sanitarnymi wchodzącymi w życie dnia 15.12.2021 r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

__________________________________

Podpis osoby wypełniającej ankiet

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek, z siedzibą przy ul. Sportowej 2, 42-500 Będzin, tel. +48 694840509, e-mail biuro@mfkip.pl

2) Pani/Pana dane osobowe zbierane są w związku z zastosowaniem się Fundacji Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek do wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2 w Polsce w celu ewentualnego ich przekazania właściwym organom i służbom sanitarnym w przypadku wszczęcia dochodzenia epidemiologicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d i e art. 9 ust. 2 lit. i RODO.

3) Odbiorcy danych osobowych: Administrator oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak zgody na ich podanie wyklucza możliwość uczestnictwa w wydarzeniu.

5) Okres przechowywania danych: okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3 tj. maksymalnie 14 dni od dnia wydarzenia kulturalnego. Po tym czasie dane zostaną trwale zniszczone.

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do Pana/Pani danych osobowych oraz żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),

b) żądania usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO) (posiada Pani/Pan prawo do usunięcia danych osobowych jeżeli: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane oraz w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem),

c) żądania ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 RODO),

d) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO),

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych lub w związku z wniesieniem sprzeciwu, Administrator danych może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

8) Pani/Pana dane osobowe nie będę przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane oraz nie będą przekazane do państw trzecich.

Skip to content

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce więcej informacji:

Co to są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?

Do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć jak ludzie używają naszych stron i pomagają w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce

Zobacz>>

Zamknij